سامانه ثبت نام واعلام نمرات دانشگاه فیروزکوه فیروزکوه http://freezer.mihanblog.com 2020-02-20T05:48:27+01:00 text/html 2012-08-25T12:06:11+01:00 freezer.mihanblog.com -- -- جهت ورود به هر قسمت بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید http://freezer.mihanblog.com/post/6 <div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 0, 51);"><table style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-size: 11px; width: 100%; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font style="color: rgb(204, 0, 0);" size="4"><a href="http://217.218.114.134/" target="" title=""><font style="color: rgb(0, 0, 0);">سامانه ثبت نام و اعلام نمرات</font></a></font><font size="4"><br></font></td></tr><tr style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);" align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><a href="http://iaufb.ac.ir/UserFiles/Uploads/912%281%29.pdf" target="_blank" title=""><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="4">صفحه راهنما و زمانبندی ثبت نام</font></a></td></tr><tr align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font size="4"><a href="http://www.iaufb.ac.ir/UserFiles/Uploads/khaaaaart.html" target="_blank" title="چارت دروس">برای دریافت چارت دروس کلیک نمایید</a></font><font size="4"><br></font></td></tr><tr style="color: rgb(255, 0, 0);" align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font size="4"><a href="http://217.218.114.134/" target="_blank" title="facebook دانشجویان فیروزکوه">صفحه ورود دانشجویان عزیز</a></font></td></tr><tr align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="4"><a href="http://217.218.114.134/list_mehman/list_ara.aspx" target="_blank" title="سایت دانشجویان فیروزکوه">دانشجوی میهمان</a></font><font size="4"><a href="http://217.218.114.134/list_mehman/list_ara.aspx" target="_blank" title=""><br></a></font></td></tr><tr align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font size="4"><a href="http://mr.iaufb.ac.ir/" target="_blank" title="">صفحه ورود اساتید</a></font></td></tr><tr align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font size="4"><a href="http://217.218.114.132/" target="_blank" title="">صفحه ورود کارمندان<br></a></font></td></tr><tr align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font size="4"><a href="http://pay.iaufb.ac.ir/" target="_blank" title="">دریافت فیش حقوقی کارمندان و اساتید محترم<br></a></font></td></tr><tr align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font size="4"><a href="http://webmail.iaufb.ac.ir/imp/login.php?new_lang=fa_IR" target="_blank" title="facebook دانشجویان فیروزکوه">صفحه ورورد به پست الکترونیکی اساتید دانشگاه</a></font></td></tr><tr align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font size="4"><a href="http://217.218.114.134/Newsud/Images/helpp.jpg" target="_blank" title="">شرایط ثبت نام سرویس ایاب و ذهاب</a></font></td></tr><tr align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font size="4"><a href="http://217.218.114.134/Newsud/Images/masir.jpg" target="_blank" title="">جدول ایستگاه های سرویس ایاب و ذهاب</a></font></td></tr><tr align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font size="4">&nbsp;</font><font style="color: rgb(204, 0, 0);" size="4"><a href="http://217.218.114.134/Newsud/Login.aspx?ReturnUrl=/newsud/Default.aspx" target="_blank" title="">صفحه ایاب و ذهاب دانشجویان عزیز<br></a></font></td></tr><tr align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font size="4">&nbsp;</font><font size="4"><a href="http://www.iaufb.ac.ir/spiaufb/default.aspx?page=Document&amp;app=Documents&amp;docId=12632" target="_blank" title="">صفحه اصلی سایت دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه<br></a></font></td></tr><tr align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font size="4"><a href="http://www.iaufb.ac.ir/spiaufb/default.aspx?page=Document&amp;app=Documents&amp;docId=12635&amp;docParId=11829" target="_blank" title="facebook دانشجویان فیروزکوه">سایت آموزش دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه</a></font></td></tr><tr align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="4">پایگاه ملی اطلاعات اعضای هیات علمی (OFIS)</font><font size="4"><br></font></td></tr><tr align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font size="4"><a href="http://www.iaufb.ac.ir/spiaufb/default.aspx?page=News&amp;app=News&amp;PageNumber=1&amp;docId=11883&amp;docParId=11832" target="_blank" title="facebook دانشجویان فیروزکوه">اخبار و اطلاعیه های دانشگاه</a></font></td></tr><tr align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font size="4"><a href="http://www.iaufb.ac.ir/spiaufb/default.aspx?page=Document&amp;app=Documents&amp;docId=11817&amp;docParId=11461" target="_blank" title="facebook دانشجویان فیروزکوه">سایت مجلات دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه</a></font></td></tr><tr align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font size="4"><a href="http://217.218.114.136/simwebclt/WebAccess/SimwebPortal.dll" target="_blank" title="facebook دانشجویان فیروزکوه">سایت کتابخانه دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه</a></font></td></tr><tr align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><font size="4"><a href="http://dl.iau.ac.ir/" target="_blank" title="">سایت کتابخانه دیجیتال</a></font></td></tr><tr align="center"><td style="border: 3px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; width: 100%;"><a href="http://www.iaufb.ac.ir/spiaufb/default.aspx?page=Document&amp;app=Documents&amp;docId=13091&amp;docParId=0" target="_blank" title=""><font size="4"><font size="4"><span style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></font></a><font size="4"><a style="color: rgb(204, 0, 0);" href="http://www.iaufb.ac.ir/spiaufb/default.aspx?page=Document&amp;app=Documents&amp;docId=13091&amp;docParId=0" target="_blank" title="facebook دانشجویان فیروزکوه"> انتقاد و پیشنهاد به هرکی و هرچی که تو دانشگاه هست</a><a style="color: rgb(204, 0, 0);" href="http://www.iaufb.ac.ir/spiaufb/default.aspx?page=Document&amp;app=Documents&amp;docId=13091&amp;docParId=0" target="_blank" title="facebook دانشجویان فیروزکوه"> از اینجا</a></font></td></tr></tbody></table></div>